รถศูนย์ข้อมูลดนตรี

รถศูนย์ข้อมูลดนตรี (Mobile Music)

จัดทำขึ้นในโครงการอัครดุริยะศิลปินราชสดุดี ๘๔ พรรษา ส่วนการจัดทำรถศูนย์ข้อมูลดนตรีเพี่อการประชาสัมพันธ์หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙  และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร  โดยมูลนิธิหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและคุณูปการในด้านดนตรีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  และขยายการให้บริการของหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ที่จัดเก็บในระบบฐานข้อมูลหอสมุดดนตรีได้ในวงกว้าง

 

 

 

รถศูนย์ข้อมูลดนตรี ประกอบด้วย

      · จอขนาดใหญ่พร้อมระบบเสียงเพื่อฉายข้อมูลวีดิทัศน์ความรู้ที่เกี่ยวกับดนตรีหรือสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ

      · อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ติดตั้งระบบแม่ข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายบนรถ พร้อมอุปกรณ์สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายและส่งสัญญาณไปยังจุดให้บริการต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียง สามารถให้บริการสืบค้นและเรียกชมข้อมูลสื่อประสมจากระบบฐานข้อมูลหลักของหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ที่สำคัญ อันเป็นข้อมูลที่ทรงคุณค่าที่ได้ผ่านการอนุรักษ์ และทำการบันทึกเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังให้บริการข้อมูลเว็บไซต์หอสมุดดนตรีและหน่วยงานเครือข่ายในสังกัดกรมศิลปากร เสมือนการใช้บริการผ่านระบบเครือข่ายภายใน

      · ชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ ประกอบด้วยบอร์ดนิทรรศการจัดแสดงผลงานพระราชประวัติ ผลงานเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และข้อมูลในหลวงกับการดนตรี แบบติดตั้งและถอดประกอบได้ พร้อมการจัดแสดงเครื่องดนตรีพระราชทานและวัตถุทรงคุณค่า ในพื้นที่จัดนิทรรศการยังมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการข้อมูลพร้อมจอระบบสัมผัส (Kiosk) นำเสนอซอฟต์แวร์ดนตรีกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ซอฟต์แวร์พื้นฐานด้านดนตรีทั้งไทยและสากล เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ดนตรีสำหรับเด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจ

      · เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ติดตั้งภายในตัวรถ เพื่อรองรับการใช้งานในบริเวณที่ไม่มีกระแสไฟฟ้า จึงสามารถเดินทางไปยังกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในพื้นที่ที่ยากแก่การเข้าถึง

Back to Top