โครงการอัครดุริยะศิลปินราชสดุดี

                  อนึ่ง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และ  การเจริญพระชนมายุครบ ๕๕ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพทางการดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  องค์อุปถัมภ์ทั้ง ๒ พระองค์ ให้เป็นที่ประจักษ์และขจรขจายแก่ปวงประชาชนชาวไทย และประชาคมโลก คณะกรรมการบริหารหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ฝ่ายนักดนตรี อ.ส. วันศุกร์ หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙  สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับผู้สนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน จึงมีดำริที่จัดโครงการ “โครงการอัครดุริยะศิลปินราชสดุดี” ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป โดยกำหนดกิจกรรมไว้ ใน ๔ รูปแบบหลักดังนี้ :

                  การจัดนิทรรศการเคลื่อนที่หมุนเวียนทั่วประเทศเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพในด้านการดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งประวัติ และการให้บริการของหอสมุดดนตรีฯ
                  การจัดแสดงวงสาธิตคอนเสิร์ต “บทเพลงของในหลวงในดวงใจ” และมหกรรมเพลงพระราชนิพนธ์ ใน ๙ จังหวัดสำคัญทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ (รวมกรุงเทพมหานคร)
                  การปรับภูมิทัศน์ภายในหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร
                  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการให้บริการ ณ หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และห้องสมุดดนตรี ทูลกระหม่อมสิรินธร สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และสามารถให้บริการ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต (ห้องสมุดชัยพัฒนา) พระราชวังไกลกังวล  และวังสระปทุม

วันที่: 
จันทร์ 29 มิถุนายน 2015 - 00:00
สถานที่: 
หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ถ.สามเสน กทม. ๑๐๓๐๐ โทร. ๐๒-๒๘๒-๘๐๔๕ โทรสาร. ๐๒-๒๘๒-๘๐๓
ไทย
Back to Top