วโรกาสเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ค

          เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะนักดนตรี วงดนตรี อ.ส.วันศุกร์ ได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ โดยได้รับเงินสนับสนุนจาก  นายเจริญ และ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี  ผู้สำนึกในพระปรีชาสามารถทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย จำนวนเงิน ๑๕ ล้านบาท โดยก่อสร้างอาคารต่อเชื่อมกับอาคารห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร ไปทางทิศตะวันตก เป็นอาคาร ๓ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๘.๕๐ เมตร ชั้นล่าง โล่งให้รถยนต์ผ่านเข้า – ออก ได้ ชั้น ๒ เป็นห้องบริการศึกษาค้นคว้าเพลงพระราชนิพนธ์ และพระราชกรณียกิจด้านดนตรี ตลอดจนรวบรวมแผ่นเสียง แถบบันทึกเสียง แผ่นซีดี วีดีทัศน์ รวมทั้งสื่อโสตทัศน์อื่น ๆ และโน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ที่สมบูรณ์ ชั้น ๓ เป็นห้องจัดแสดงและบรรเลง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิด “หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙”  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๐

          ต่อมาในพุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการให้บริการทางดนตรี   จำนวนเงิน ๕๐ ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์.-

                  เพื่อเฉลิมพระเกียรติเป็นราชสดุดี ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
                  เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจเพื่อความร่มเย็นผาสุกของประชาราษฎร และพัฒนาประเทศให้ไปสู่โลกเทคโนโลยีสมัยใหม่
                  เพื่ออนุรักษ์ บำรุงรักษา ส่งเสริม สืบทอด และเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติด้านดนตรี ให้ดำรงคุณค่าและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมไทย  และประเทศชาติ เป็นศูนย์ข้อมูลทางวิชาการดนตรีสำหรับใช้ศึกษาและวิจัย
                  เพื่อให้บริการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และถูกต้องยิ่งขึ้น ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต สามารถค้นหาข้อมูลได้ด้วยตนเองที่บ้าน หรือที่ทำงาน โดยไม่ต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายมาค้นคว้าที่ห้องสมุดดนตรี
                  บัดนี้ การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการให้บริการทางดนตรี ได้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยในวันจันทร์ที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการฯ ที่ปรากฏผลได้ดังนี้.-

                  สามารถให้บริการโดยผ่านเว็บไซต์
                  มีระบบให้บริการสืบค้นภายในสถานที่และสามารถขยายการให้บริการสู่ภายนอกได้ในอนาคต
                  มีระบบสืบค้นข้อมูลประเภทเสียง วีดิทัศน์ ภาพนิ่ง โน้ตดนตรี ศิลปิน เนื้อเพลงและเอกสารสิ่งพิมพ์ พร้อมกับบริการการทำสำเนา
                  มีระบบการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์
                  จัดทำระบบการจัดเก็บและจัดการข้อมูลระดับสูงจัดเก็บทะเบียนข้อมูลสมาชิก จัดทำข้อมูลและนำเข้าสู่ฐานข้อมูล
                  มีระบบป้องกันความปลอดภัยจากการบุกรุกจู่โจมฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
                  มีการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ห้องบริการ เพื่อป้องกันการลักลอบนำข้อมูลออกโดยไม่ได้รับการอนุญาต
                  ติดตั้งระบบเครือข่ายภายในและเครือข่ายไร้สาย
                  จัดทำห้องปฏิบัติการสำหรับงานนำเข้าข้อมูลสื่อในรูปแบบต่าง ๆ
                  จัดทำห้องควบคุมปฏิบัติการระบบงานคอมพิวเตอร์

วันที่: 
จันทร์ 29 มิถุนายน 2015 - 00:00
สถานที่: 
หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ถ.สามเสน กทม. ๑๐๓๐๐ โทร. ๐๒-๒๘๒-๘๐๔๕ โทรสาร. ๐๒-๒๘๒-๘๐๓
ไทย
Back to Top